Home > Cemeteries > Lawn Croft Cemetery

Lawn Croft Cemetery

Listing of interments as submitted by visitors to the website


Photo courtesy of "Joker" Jack Chambers, Aston, PA.

Add a listing at Lawn Croft Cemetery

 

ID Last Name First Name Middle Name Section Lot Grave Date of Death Place of Death Funeral Director Birth Birthplace Residence Church Military Enlisted Discharged Education Occupation Organizations Hobbies/Activities Parents Spouse Spouse Died Date Married Where Married Notes Source Relationship
280                                                        
325 ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ×î¸ßÆ·Ù| ¥¹©`¥Ñ©`¥³¥Ô©` N¼‰Æ· È«¹úËÍÁÏŸoÁÏ ÏûÙMË°Ÿo¤·! ËÍÁÏŸoÁÏ! ÊÖÊýÁÏŸoÁÏ£¡ ˜I„ÕÄÚÈÝ: ¸÷·Nº£ÍâÓÐÃû¥Ö¥é¥ó¥ÉÆ·¤òØN¸»¤ËÈ¡¤ê“B¤¨¡¢ ¤·¤«¤â¤ª¿Í˜”¤òµÚÒ»¤È¿¼¤¨¤Æ¡¢ó@¤­¤ÎµÍý¸ñ¤ÇÌṩ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ ¡ö ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶à¤¤¡¢Æ·Ù|¤¬¤è¤¤¡¢ý¸ñ¤¬µÍ¤¤£¡ ¡ö ËÍÁÏŸoÁÏ(ÈÕ±¾È«¹ú) ¤´×¢ÎĤòÆÚ´ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹! ¡ö ÐÅÓõÚÒ»¡¢Á¼¤¤Æ·Ù|¡¢µÍý¸ñ¤Ï ¡ö µ±Éç¤ÎÉÌÆ·¤Ï½~Œ¤Î×ÔÐŤ¬Óù×ù¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼¤°²¡¢°²ÐÄ¡¢°²È«¤Ë¤ª½ì¤±¤·¤Þ¤¹.Æ·ÊýØN¸»¤ÊÉÌ ÉÌÆ·Êý¤â´ó·ù¤Ë‰ˆ¤¨¡¢Æ·Ù|¤â´ó×ÔÐŤǤ¹ 100%Æ·Ù|±£Ô^£¡œº×ã±£ÕÏ£¡¥ê¥Ô©`¥¿©`ÂÊ100£¥! ¥Û©`¥à¥Ú©`¥¸ÉϤǤΤ´×¢ÎĤÏ24•régÊܤ±¸¶¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ http://www.bagtojapan.com/clocks/rolex/index.html ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ô©`•rÓ‹
318 ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` Õ\Œg¡ïÐÅÓáïͤÏÖÁÉÏ ÔÚŽìÇéˆóËæ•r¸üÐÂ! ÈËšÝ×îÐÂÆ·©§Ìؐ{ÖЩ§¡îÍó•rÓ‹¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢Ø”²¼¡¢¥Ù¥ë¥È¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê©`¡¢Ð¡Îï¡î ÉÌÆ·Êý¤â´ó·ù¤Ë‰ˆ¤¨¡¢Æ·Ù|¤â´ó×ÔÐŤǤ¹ µÍý¸ñ¤òÌṩ¤¹¤ë¤È¹²¤Ë¡¢Æ·Ù|¤ò½~Œ±£Ô^¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ ¤´×¢ÎĤòÆÚ´ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` http://www.watchsjp.com ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`
319 ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È È˚ݥ֥é¥ó¥É¥³¥Ô©` 2017Äê´ºÏÄÐÂ×÷¤¬ÈëºÉ£¡ Ô礯¤â2017Äê×îÐÂ×÷¤¬ÈëºÉ¼¤°²ÎݤÏ×î¸ß¼‰¤Î¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`´úÒý¤­(NÆ·)ŒŸéTµê¤Ç¤¹£¡ ¸ßÆ·Ù|¤Î¥Ö¥é¥ó¥É ¥³¥Ô©`¡¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥³¥Ô©` ´úÒýÉÌÆ·¤äÇéˆó¤¬œºÝd¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ È«²¿¤ÎÉÌÆ·¤Ï×î¸ß¤ÊËزĤȃž¤ì¤¿¼¼Ðg¤ÇÔì¤é¤ì¤Æ¡¢ÕýÒŽ¤È±È¤Ù¤Æ¡¢Æ·Ù|¤¬Í¬¤¸¤Ç¤¹£¡ µ±µê¤ÎÉÌÆ·¤Ï¤¹¤Ù¤Æ×î¸ßÆ·Ù|¤Î£ÎÆ·¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ ÑuÔ칤ˆöÖ±†Ó¤Ç¤¹¤Î¤ÇËûÉç¤Ë±È¤Ù¤Æ´ó‰ä¤ª°²¤¯¡¢×îµÍý¸ñ¤òÌáʾ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ½Ô˜”·½¤Î¤´×¢ÎĤò¤ª´ý¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È http://www.bagssjp.com/rolex_watch.html ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È
320 ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°²ÊЈö¼¤°²ÎÝ¡¿2017ÐÂÆ·¤Ï°k‰Ó¤·¤Þ¤¹ ! ¥µ¥¤¥È¤ÏÊÀ½çÒ»Á÷¥Ö¥é¥ó¥É ¥³¥Ô©` ŒŸéTµê¤Ç¤¹¡£ ¤¼¤ÒÒ»¶Èµ±µê¤ÎÉÌÆ·¤ò¤ªÔ‡¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ó@¤­¤Èœº×ã¤ò±£Ô^Ö¤·¤Þ¤¹¡£ ¤´ÀûÓäò¤ª´ý¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`¥Ö¥é¥ó¥ÉŒŸéTµê ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`¥Ö¥é¥ó¥É ´úÒý¤­/¥¹©`¥Ñ ¥³¥Ô©`¥Ö¥é¥ó¥ÉŒŸéTµê ¿Ú¥³¥ß¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`¥Ö¥é¥ó¥É •rÓ‹¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`¥Ö¥é¥ó¥É ¹úÄÚ°kËÍn¼‰Æ· ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`¥Ö¥é¥ó¥ÉnÆ· ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥° ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`¥Ö¥é¥ó¥É ¿Ú¥³¥ß ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¼¤°²ÎÝ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ð¥Ã¥° ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` Ø”²¼ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` •rÓ‹ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` Ñ¥ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Ù¥ë¥È ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` ·þ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` T¥·¥ã¥Ä ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©` Øœ‰Ó ±¾ÎïÆ·Ù|¤Ç°²ÐĤÈÐÅîm¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`ŒŸéT¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ ¼¤°²ÎÝ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Ô©`Ψһ¤Î¹«Ê½¥µ¥¤¥È£¡ ¤´°²ÐĤ·¤Æ¤ª ¥Ö¥é¥ó¥É ¥³¥Ô©` ¼¤°²ÎÝ 2017ÄêÈËšÝ×îÐÂÆ·¡¢Ø”²¼×îÐÂÆ· ¸ßÆ·Ù|¤ÊÉÌÆ·¤ò³¬¸ñ°²ý¸ñ¤Ç¡¢°²ÐÄ¡¢Ñ¸ËÙ ¥µ¥¤¥È¤ÏÊÀ½çÒ»Á÷¥Ö¥é¥ó¥É ¥³¥Ô©` ŒŸéTµê¤Ç¤¹¡£ ¤¼¤ÒÒ»¶Èµ±µê¤ÎÉÌÆ·¤ò¤ªÔ‡¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ó@¤­¤Èœº×ã¤ò±£Ô^Ö¤·¤Þ¤¹¡£ ¤´ÀûÓäò¤ª´ý¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ http://www.bagssjp.com ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¼¤°² ¥µ¥ó¥°¥é¥¹
177 Ackerman Henry Garfield       11-27-84 Brookhaven, Pa William s Bleyer 8-3-1928 Norwood Brookhaven           Steel Worker     Adam and Martha Ackerman Gloria (Shaw) Ackerman   8-4-56 Chester, Pa A loving Husband and father Lorie Ackerman Daughter
188 Adams Edward T.         1995 Maryland   1920 Wilmington DE                   Edward & Stella Adams Mabel Hager Adams 1981 1940     Linda Adams Daughter
12 Adams Elwood         Sept 6 2001 Linwood Pa Ward Jan 18 1946 Crozer Hospital           Chichester High School Janitor Fair Acres Fraternal Order of the Eagles   Robert & Margaret Adams Jessica Spevak Adams   May 6 1967 Linwood Pa   Alfred Spevak Father-in-law
119 Amalfitano Anthony         07/15/1990 Lansdowne McCausland-Bathurst 11/28/1916 Chester Collingdale                 Joseph&Rose Amalfitano Jeanette Amalfitano 3/17/1998   Maryland   Diane Figgs Granddaughter
118 Amalfitano Jeanette Emmertz       03/17/1998 Anaheim   08/25/1919 PA Chester                 Lewis&Mary Emmertz Anthony Amalfitano 07/19/1990   Maryland   Diane Figgs Granddaughter
73 Anderson-Jay Mary Alice       July 10, 1997 Chester, Pa. Earl Foster 6/28/24 Chester, Pa. Chester, Pa.           Housewife   Listening to music Harvey & Aline Taylor William Jay         Mary Anderson Daughter
67 April Stephen Joseph       12/25/00 Christiana, Delaware White-Luttrell 1968 Chester, PA Aston, PA Immaculate Conception       High School Machinist     Joanne April Keeley           Mary Significant Other
147 Ashworth Mary Ellen       Nov, 13, 1967   Robert Moreland   New Jersey Chester/Parkside           Homemaker     Stephen Cheeseman John Ashworth         Georgia Reber Elliott unknown
59 Bagnall Alfred Victor       June 7, 1929 Chester, PA   November 8, 1873 Dublin, Ireland 1013 Terrill Street, Chester, PA Madison Street Methodist         Machinist   Music George/Eleanor Plewman Bagnall Florence Wray Bagnall December 27, 1954 1897 Philadelphia, PA Alfred Bagnall worked for 33 years for the Scott Paper Co. He was a machinist starting with the company in 1896 when they made bicycles. Betty-Jane Bennett Smith Granddaughter
60 Bagnall Florence Wray       December 27, 1954 Ridley Park, PA   April 3, 1880 Philadelphia, PA   Madison Street Methodist               E. Foster /Jennie Wray Alfred Victor Bagnall June 7, 1929 1897 Philadelphia, PA   Betty-Jane Bennett Smith Granddaughter
290 Bealseflelm Bealseflelm Bealseflelm                             Sales Bealseflelm             vcvvvi http://www.credit-zone.com/ - free credit score foooq <a href=http://www.credit-zone.com>free credit score</a> , http://www.stretchmarksbyebye.com/ - stretch marks zebov <a href=http://www.stretchmarksbyebye.com>stretch marks</a> , http://www.breastenhancementcream.org/ - breast enhancement wqhfc <a href=http://www.breastenhancementcream.org/>breast enhancement cream</a> , http://www.tallergarabatos.com/ - grow taller jlckn <a href=http://www.tallergarabatos.com/>grow taller</a> , http://www.securitysystemsforhome.org/ - home security systems cehkt <a href=http://www.securitysystemsforhome.org/>home security system</a> , http://www.hairlossatoz.com/ - hair loss pinew <a href=http://www.hairlossatoz.com/>hair loss</a> sbkpfa rizqal zxys    
287 Bealseflelm Bealseflelm Bealseflelm                             Sales Bealseflelm             jyjwlr http://www.credit-zone.com/ - free credit score mamyo <a href=http://www.credit-zone.com>free credit score</a> , http://www.stretchmarksbyebye.com/ - stretch marks cendv <a href=http://www.stretchmarksbyebye.com>stretch marks</a> , http://www.breastenhancementcream.org/ - breast enhancement sjssd <a href=http://www.breastenhancementcream.org/>breast enhancement cream</a> , http://www.tallergarabatos.com/ - grow taller kocat <a href=http://www.tallergarabatos.com/>grow taller</a> , http://www.securitysystemsforhome.org/ - home security systems vneky <a href=http://www.securitysystemsforhome.org/>home security system</a> , http://www.hairlossatoz.com/ - hair loss nypnu <a href=http://www.hairlossatoz.com/>hair loss</a> pkcthg rllflg ktjo    
286 Bealseflelm Bealseflelm Bealseflelm                             Sales Bealseflelm             oqbpsx http://www.credit-zone.com/ - free credit score kkkjy <a href=http://www.credit-zone.com>free credit score</a> , http://www.stretchmarksbyebye.com/ - stretch marks qdxqy <a href=http://www.stretchmarksbyebye.com>stretch marks</a> , http://www.breastenhancementcream.org/ - breast enhancement blswv <a href=http://www.breastenhancementcream.org/>breast enhancement cream</a> , http://www.tallergarabatos.com/ - grow taller ttxsu <a href=http://www.tallergarabatos.com/>grow taller</a> , http://www.securitysystemsforhome.org/ - home security systems zcnpc <a href=http://www.securitysystemsforhome.org/>home security system</a> , http://www.hairlossatoz.com/ - hair loss erqlx <a href=http://www.hairlossatoz.com/>hair loss</a> umbztk cizwpi fbmy    
284 Bealseflelm Bealseflelm Bealseflelm                             Sales Bealseflelm             ycvwvt http://www.credit-zone.com/ - free credit score vujmh <a href=http://www.credit-zone.com>free credit score</a> , http://www.stretchmarksbyebye.com/ - stretch marks aqqsh <a href=http://www.stretchmarksbyebye.com>stretch marks</a> , http://www.breastenhancementcream.org/ - breast enhancement bteqw <a href=http://www.breastenhancementcream.org/>breast enhancement cream</a> , http://www.tallergarabatos.com/ - grow taller npjum <a href=http://www.tallergarabatos.com/>grow taller</a> , http://www.securitysystemsforhome.org/ - home security systems ddsks <a href=http://www.securitysystemsforhome.org/>home security system</a> , http://www.hairlossatoz.com/ - hair loss jldey <a href=http://www.hairlossatoz.com/>hair loss</a> bkcwic vzpotr shkg    
283 Bealseflelm Bealseflelm Bealseflelm                             Sales Bealseflelm             gclsri http://www.credit-zone.com/ - free credit score xrhwc <a href=http://www.credit-zone.com>free credit score</a> , http://www.stretchmarksbyebye.com/ - stretch marks yegpx <a href=http://www.stretchmarksbyebye.com>stretch marks</a> , http://www.breastenhancementcream.org/ - breast enhancement swmek <a href=http://www.breastenhancementcream.org/>breast enhancement cream</a> , http://www.tallergarabatos.com/ - grow taller gkirv <a href=http://www.tallergarabatos.com/>grow taller</a> , http://www.securitysystemsforhome.org/ - home security systems qwobi <a href=http://www.securitysystemsforhome.org/>home security system</a> , http://www.hairlossatoz.com/ - hair loss ldalt <a href=http://www.hairlossatoz.com/>hair loss</a> jhryku mkgrzz gkkc    
282 Bealseflelm Bealseflelm Bealseflelm                             Sales Bealseflelm             nykesg http://www.credit-zone.com/ - free credit score vciqf <a href=http://www.credit-zone.com>free credit score</a> , http://www.stretchmarksbyebye.com/ - stretch marks ypxao <a href=http://www.stretchmarksbyebye.com>stretch marks</a> , http://www.breastenhancementcream.org/ - breast enhancement wtwyw <a href=http://www.breastenhancementcream.org/>breast enhancement cream</a> , http://www.tallergarabatos.com/ - grow taller aebog <a href=http://www.tallergarabatos.com/>grow taller</a> , http://www.securitysystemsforhome.org/ - home security systems dckxo <a href=http://www.securitysystemsforhome.org/>home security system</a> , http://www.hairlossatoz.com/ - hair loss anehs <a href=http://www.hairlossatoz.com/>hair loss</a> kiepxo kkblfh fzek    
281 Bealseflelm Bealseflelm Bealseflelm                             Sales Bealseflelm             ghivvn http://www.credit-zone.com/ - free credit score kftxj <a href=http://www.credit-zone.com>free credit score</a> , http://www.stretchmarksbyebye.com/ - stretch marks tsijf <a href=http://www.stretchmarksbyebye.com>stretch marks</a> , http://www.breastenhancementcream.org/ - breast enhancement nbpsj <a href=http://www.breastenhancementcream.org/>breast enhancement cream</a> , http://www.tallergarabatos.com/ - grow taller hbbld <a href=http://www.tallergarabatos.com/>grow taller</a> , http://www.securitysystemsforhome.org/ - home security systems rtpns <a href=http://www.securitysystemsforhome.org/>home security system</a> , http://www.hairlossatoz.com/ - hair loss yapsg <a href=http://www.hairlossatoz.com/>hair loss</a> bgsgyi glahkg fdzr    
285 Bealseflelm Bealseflelm Bealseflelm                             Sales Bealseflelm             umjuir http://www.credit-zone.com/ - free credit score dcgdg <a href=http://www.credit-zone.com>free credit score</a> , http://www.stretchmarksbyebye.com/ - stretch marks udynf <a href=http://www.stretchmarksbyebye.com>stretch marks</a> , http://www.breastenhancementcream.org/ - breast enhancement kzcdm <a href=http://www.breastenhancementcream.org/>breast enhancement cream</a> , http://www.tallergarabatos.com/ - grow taller pjrhc <a href=http://www.tallergarabatos.com/>grow taller</a> , http://www.securitysystemsforhome.org/ - home security systems rvidv <a href=http://www.securitysystemsforhome.org/>home security system</a> , http://www.hairlossatoz.com/ - hair loss ujgsj <a href=http://www.hairlossatoz.com/>hair loss</a> mluttb babtws xixk    
288 Bealseflelm Bealseflelm Bealseflelm                             Sales Bealseflelm             xkjnsk http://www.credit-zone.com/ - free credit score iijit <a href=http://www.credit-zone.com>free credit score</a> , http://www.stretchmarksbyebye.com/ - stretch marks gjuhz <a href=http://www.stretchmarksbyebye.com>stretch marks</a> , http://www.breastenhancementcream.org/ - breast enhancement undss <a href=http://www.breastenhancementcream.org/>breast enhancement cream</a> , http://www.tallergarabatos.com/ - grow taller buwcv <a href=http://www.tallergarabatos.com/>grow taller</a> , http://www.securitysystemsforhome.org/ - home security systems pimxy <a href=http://www.securitysystemsforhome.org/>home security system</a> , http://www.hairlossatoz.com/ - hair loss rcrmw <a href=http://www.hairlossatoz.com/>hair loss</a> tnwqyy aqskap cnul    
289 Bealseflelm Bealseflelm Bealseflelm                             Sales Bealseflelm             jgckse http://www.credit-zone.com/ - free credit score lyzxs <a href=http://www.credit-zone.com>free credit score</a> , http://www.stretchmarksbyebye.com/ - stretch marks ykdqi <a href=http://www.stretchmarksbyebye.com>stretch marks</a> , http://www.breastenhancementcream.org/ - breast enhancement ohbgn <a href=http://www.breastenhancementcream.org/>breast enhancement cream</a> , http://www.tallergarabatos.com/ - grow taller vntwj <a href=http://www.tallergarabatos.com/>grow taller</a> , http://www.securitysystemsforhome.org/ - home security systems ccmbv <a href=http://www.securitysystemsforhome.org/>home security system</a> , http://www.hairlossatoz.com/ - hair loss utahu <a href=http://www.hairlossatoz.com/>hair loss</a> egtjou cvxcjp ajrv    
57 Beare Sandra Berilla         Coastville,PA White Lutterul Nov.13,1994 Middletown, De Coastville,PA         High School Bookkeeper Many     Ralph Beare Sr.   May 23,1986 Chester PA Dearly departed friend. Mother of Debora and Cecila Elliott, Grandmother of Mellisa,Casandra and Vaughan. Hope Laskowski Friend
192 Benson Charles James E 186 Unit D 28 Nov 1950 Lima, Delaware Co., PA H. H. Griffith 1 Nov 1884 Nether Hallam, Sheffield, Yorkshire, England Chester, Delaware Co., PA Methodist         Machinist     Willis Benson and Sarah Alice (Butt) Benson, later Black Rachel Lavina Founds 23 May 1982 28 Apr 1910 Pittsburgh, Allegheny Co., PA   Bill Benson Grandson
233 Bireley Kenneth Paul A 289 1 July 4, 1967 Quang Tri Province, Vietnam   June 9, 1947   Marcus Hook Linwood Heights Methodist Church Marine Corps June 1966   High School Diploma                   Mariam  
276 Bireley Paul W. A     06/22/1990 Aston, PA Wards 03/13/1919 Strasburg, PA Aston, PA Linwood Methodist Army               Jeannette M. Bireley   03/21/1946     Jeannette Carpenter daughter
312 Bobak George Robert       Jan. 6, 1999 Chichester Moreland Nov. 10, 1945 Chester, PA Chichester St. John Fisher               George & Jane Bobak Barbara   6/1978     Linda Sister
311 Bobak George Robert       Jan. 6, 1999 Chichester Moreland Nov. 10, 1945                                    
182 Boyce William James       01/18/2001 Crozer/Chester medical center Kaniesski 03/11/1929 Chester 1027 anderson st, Trainer Pa Holy Saviour Linwood, PA U.S. Army Korean War 2nd armored division Drafted 1950 1952 Eddystone High School Bryton Chemical Trainer Fire Co. Delaware County Fire Association Gambling, Playing cards, Race track Loved Sports Michael J Boyce and Gertrude Boyce Nellie L Boyce   04/11/1953 Ressurection Church A loving husband, father and grandfather you are missed by all of us William J Boyce Grandson
40 Brida Ralph         June 1981 Aston Pa A J Nacreli March 19 24 Chester Pa Aston St Joseph Aston Pa       Chester High       Mr Mrs Antonio Brida Vi     St Annthony RC church   Tony Brida Brother
53 BRITT MARY LIZZIE                                                  
77 Brown Hazel Crawford   4 16 1954 Chester,Pa   1883 Raleigh Durham,N.C. 919 Lamokin Street First Baptist                 Henry Brown 1955       Thomas A Brown Grandson
295 Brown Leslie         21 Dec 2006 Boothwyn, PA Joseph A Ward 7 Oct 1916 Beach, ND Boothwyn, PA                   Mary Elizabeth Herman 10 Jul 2002 31 Dec 1938     Deb Brucato Cousin
265 Bruni Joan LaChette mouselem     aug 16 2006 aston pa nelson rigby media aug 16 1929 springfield,pa aston,pa st frances/lenni       chester high housewife     alexander & sara La Chette louis bruni 1994 ukn   children louis,judith,&mary warren nephew
69 BUFALA HAZEL MACOLLEY       AUGUST 30 1996 PARKSIDE WM BLYLER 1919 CHESTER, PA 126 E. CHELTON RD                 HIRAM & FLOSSIE MACOLLEY PETER NOV.13, 1951       LORRAINE RANALLI DAUGHTER
70 BUFALA PETER JOSEPH       OCTOBER 8 1976 LAS VEGAS, NEV. WM BLYLER NOV 2, 1942 CHESTER, PA 234 PATTERSON ST         CHESTER HIGH SCHOOL CARD DEALER     HAZEL & PETER BUFALA CAROL     LAS VEGAS PETE WAS MURDERED IN LAS VEGAS. SHOT TO DEATH. CASE UNSOLVED LORRAINE RANALLI SISTER
1 Bullock, Jr. John Ahn       May 29, 1995 Greensboro, NC Minshall-Shropshire January 16, 1906 Moore (Prospect Park), PA Trainer, PA / Chester, PA / Wilmington, DE / Greensboro, NC Trinity & Madison St. Methodist None     Chester High / Philadelphia College of Pharmacy & Science Pharmacist Optimist Club, Masonic Lodge, High 12, Gideons   John Ahn & Elizabeth Broomall Priest Bullock Evelyn Keesey Bullock March 12, 1992 August 30, 1931 Arch St. Methodist, Philadelphia, PA Wife, Evelyn Keesey Bullock, is interred with her family at Chester Rural Cemetery. John Bullock Son
31 Burger Prosper Charles       27 Nov. 1941 Chester White 28 Nov 1885 Phila. 727 Potter St           Chauffer     George Burger & Louisa Corboin Sarah 28 Nov. 1941     Accidental Death. Robert S. Burger Grandson
32 Burger Sarah         28 Nov. 1941 Chester White 6 Sept. 1891 Chester 727 Potter St.           Housewife     John Baldwin Stewart & Elisabeth Smith Prosper Charles Burger 28 Nov 1941     auto Accident Robert S. Burger Grandson
102 Burrell Elizabeth Ann       Jan.1,1988 Prospect Park,Pa. White & Luttrell Mar.3,1911 Wilmington,Del.   St. Michaels               Delaware & Anna Lynam Norman Burrell Mar.16,1988 1934 Elkton,Md.   Dorothy Houpt Daughter
97 Burrell George         Mar.10,1950 Chester, Pa. George White abt 1884 Chester,Pa. Rose St.           Weaver     John & Margaret Kershaw Jennie coombes Jan.9,1949       Dorothy Houpt Grand Daughter
100 Burrell Jennie Coombes       Jan.9,1945 All Saints Hospital John Clancy Nov.7,1888 Pa.                     George Burrell Mar.10,1950       Dorothy Houpt Grand Daughter
104 Burrell Norman Clinton       Sept.8,1996 New Castle Co., Delaware White Luttrell Jul.4,1935 Chester,Pa. Delaware St. Michaels         Truck Driver     Norman&Elizabeth Burrell         Son of Norman and Elizabeth Burrell Dorothy Houpt Brother
101 Burrell Norman Coombes       Mar.16,1988 Aston Delaware Co. Pa. White & Lutteral Mar.31,1911 Delaware Co; Pa. Aston,Pa. Saint Michaels         Truck Driver     George & Jennie Burrell Elizabeth Lynam Jan.1,1988 1934 Elkton,Md.   Dorothy Houpt Daughter
103 Burrell Patricia Ann       Aug.18,1940 Chester,Pa. E. White Aug.14,1940 Chester,Pa.                   Norman & Elizabeth Burrell         Child of Norman and Elizabeth Burrell Death Certificate say's Baby Burrell Dorothy Houpt Sister
330 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018 I love this site. I come here daily to see what new gems I can glean to add to my craft. Keep up the wonderful posts! [url=https://es.dhgate.com/product/2018-world-cup-ozil-soccer-jerseys-kroos/408862745.html]campeonato del mundo de futbol 2018[/url] campeonato del mundo de futbol 2018 campeonato del mundo de futbol 2018
328 campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa Great job! This has inspired me to get to work on organizing my pantry! [url=https://es.dhgate.com/product/2018-argentina-messi-player-version-soccer/408756669.html]campeones mundiales fifa[/url] campeones mundiales fifa campeones mundiales fifa
[1/6]

Add a listing at Lawn Croft Cemetery


2002, 2003 John A. Bullock III.

GDPub2.JPG (7902 bytes)

This page last updated 10/17/05